องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 (ในเขตุพื้นที่ตำบลวังม่วง) มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขอรั [ 14 ต.ค. 2564 ]3
2 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ***สมัครรับเลือกตั้ง***สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (มารับใบสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่ [ 8 ต.ค. 2564 ]3
3 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3148/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 30 ก.ย. 2564 ]3
4 คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ (check mark)รายละ 3,000 บาท [ 17 ก.ย. 2564 ]16
5 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) [ 6 ก.ย. 2564 ]21
6 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2608/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2564 ]15
7 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2609/2564 เรื่อง การดำเนินการของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) [ 31 ส.ค. 2564 ]15
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 9 ส.ค. 2564 ]21
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศกรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย [ 9 ส.ค. 2564 ]19
10 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2369/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย [ 9 ส.ค. 2564 ]11
11 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2328/2564 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 6 ส.ค. 2564 ]13
12 ผลการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]20
13 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในเขตแพร่ระบาดละลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 2 ส.ค. 2564 ]13
14 ประชาสัมพันธ์ "โครงการตู้แบ่งปัน น้ำใจ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขคพื้นที่ตำบลวังม่วง" [ 7 ก.ค. 2564 ]25
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) [ 5 ก.ค. 2564 ]36
16 คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 2004 / 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]26
17 ประกาศจังหวัดสระบุรี ฉบับที่ 1922 / 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]26
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]23
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 25 มิ.ย. 2564 ]24
20 ประกาศรายชื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 24 มิ.ย. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4