องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส่ธารณะ [ 14 มิ.ย. 2565 ]7
2 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสิมให้มีกัดการขยะในครัวเรือนโดยจัดทำขยะเปียกลดโรกร้อน [ 9 มิ.ย. 2565 ]6
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 มิ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศรายชื่อประสบสาธารณภัย [ 27 พ.ค. 2565 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 พ.ค. 2565 ]11
6 ประกาศ เรื่องของเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]10
7 ประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ "บุคคลใดต้องการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน" [ 10 พ.ค. 2565 ]14
8 คำสั่งที่ 155/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 เม.ย. 2565 ]18
9 ประกาศชื่อผู้ประสบสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2565 ]4
10 ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2565 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [ 10 มี.ค. 2565 ]45
12 ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการลงสำรวจข้อมูลทางด้านกายภาพ เศรษกิจ สังคม ประชากร และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนอำเภอวังม่วง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอวังม่วง จึงใคร่ขอความอนุเครา [ 22 ก.พ. 2565 ]53
13 ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 (ในเขตุพื้นที่ตำบลวังม่วง) มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขอรั [ 14 ต.ค. 2564 ]96
14 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ***สมัครรับเลือกตั้ง***สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (มารับใบสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่ [ 8 ต.ค. 2564 ]95
15 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3148/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 30 ก.ย. 2564 ]92
16 คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ (check mark)รายละ 3,000 บาท [ 17 ก.ย. 2564 ]103
17 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) [ 6 ก.ย. 2564 ]127
18 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2608/2564 เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 31 ส.ค. 2564 ]96
19 คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2609/2564 เรื่อง การดำเนินการของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) [ 31 ส.ค. 2564 ]101
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 9 ส.ค. 2564 ]105
 
หน้า 1|2|3|4