องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติตำบลและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]56
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]106
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]86
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554 [ 10 ก.พ. 2564 ]98
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 10 ก.พ. 2564 ]99
6 ร่างข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 [ 10 ก.พ. 2564 ]100
7 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทน [ 12 ธ.ค. 2561 ]150
8 มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 ธ.ค. 2561 ]123
9 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 12 ธ.ค. 2561 ]97