องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 พ.ย. 2565 ]24
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ตตำบล [ 2 พ.ย. 2565 ]22
3 ประกาศ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 21 มิ.ย. 2565 ]133
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]150
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]194
6 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) [ 6 ก.ย. 2564 ]238
7 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 11 พ.ค. 2564 ]234
8 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]224
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]185
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]239
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 31 มี.ค. 2564 ]238
12 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 29 มี.ค. 2564 ]235
13 แผ่นการสร้างความโป่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 23 ม.ค. 2564 ]241
14 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]260
15 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]266
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]291
17 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]219
18 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]195
19 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 22 มิ.ย. 2563 ]257
20 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม [ 11 ก.ค. 2562 ]278
21 บัญชีคุมการรับคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2562 ]242
22 รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]252
23 การมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 12 ธ.ค. 2561 ]238
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 4 ก.ค. 2561 ]223