องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) [ 6 ก.ย. 2564 ]10
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 11 พ.ค. 2564 ]23
3 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]20
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]19
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]20
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 31 มี.ค. 2564 ]25
7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 29 มี.ค. 2564 ]20
8 แผ่นการสร้างความโป่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 23 ม.ค. 2564 ]18
9 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]18
10 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]19
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]20
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]20
13 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]21
14 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 22 มิ.ย. 2563 ]20
15 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม [ 11 ก.ค. 2562 ]22
16 บัญชีคุมการรับคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2562 ]22
17 รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]21
18 การมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 12 ธ.ค. 2561 ]28
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 4 ก.ค. 2561 ]18