องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 21 มิ.ย. 2565 ]103
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]113
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]161
4 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021) [ 6 ก.ย. 2564 ]186
5 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 11 พ.ค. 2564 ]202
6 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]191
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]151
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]207
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 31 มี.ค. 2564 ]206
10 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 29 มี.ค. 2564 ]199
11 แผ่นการสร้างความโป่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 23 ม.ค. 2564 ]199
12 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]218
13 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 ม.ค. 2564 ]210
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]261
15 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ม.ค. 2564 ]177
16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]162
17 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 22 มิ.ย. 2563 ]212
18 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม [ 11 ก.ค. 2562 ]231
19 บัญชีคุมการรับคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2562 ]206
20 รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]201
 
หน้า 1|2