องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำนักง่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริงแห่งชาติ เรือง ผลการประเมินคุณ ธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]62
2 เกียติบัตร "เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชย์ต่อองค์กรสตรี" ในกิจกรรม "เชิดชูเกียติผู้นำสตรีที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงาน/บุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรสตรีอำเภอวังม่วง ประจำปี 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]102
3 รางวัลใบประกาศประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]151
4 ประกาศนียบัตร โครงการหมู่บ้านต้นแบบบริหารกิจการประปาที่ดีในตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเกณฑ์การปะเมินเป็นหมู่บ้านต้นแบบบริหารกิจการประปาระดับ "ดี" [ 19 พ.ค. 2564 ]90