องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ต.วังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2566 ]24
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing) [ 3 ต.ค. 2566 ]22
5 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 23 ส.ค. 2566 ]21
6 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2566 ]24
7 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ก.ค. 2566 ]24
8 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะขอซื้อหรือจะจ้างงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 6 ก.ค. 2566 ]32
9 เรื่อง ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]21
10 ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายวังเรือ หมู่ที่ 6 [ 24 พ.ค. 2566 ]29
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)) [ 5 เม.ย. 2566 ]42
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]40
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ 12 แบบโซล่าเซลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]37
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นกลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์ขอม) หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]37
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บริเวณสายคลองสะพานสอง กลุ่มบ้านนางสุพรรณี พิมเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]39
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]31
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11-13 บ้านสวนมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]32
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]30
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (จุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]33
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มจุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]37
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นป่าลานหินดาดถึงถนนหมายเลข 2089)หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 12 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 30 ก.ย. 2565 ]124
23 ประกาศ เรื่้อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นป่าลานหินดาดถึงถนนหมายเลข 2089) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ย. 2565 ]62
24 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]118
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ก.ค. 2565 ]93
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อพร้อมถังแชมเปญและท่อเทนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 23 มี.ค. 2565 ]114
27 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 ม.ค. 2565 ]155
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2564 ]279
29 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ๋น วงษ์ทอง) หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]206
30 โครงการกด่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายนอัศนัย สุขเกษม)หมู่ที่5 [ 2 มี.ค. 2564 ]240
31 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านท่อสอง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]215
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายเงิน บุญเพ็ง) หมู่ที่ 8 [ 11 ก.พ. 2564 ]213
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยางนายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]249
34 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรีศูนย์ทอดเทคโนนโลยี) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]212
35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มบ้านนางสาวกรรณิการ์วิทยาวานิชหมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]230
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]246
37 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้า ศพด.๒ [ 22 ก.ย. 2563 ]223
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]246
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]245
40 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายจันทร์ดาว มิทอน)หมู่ ๑๗ บ้านซับแห้ง [ 24 ส.ค. 2563 ]243
 
หน้า 1|2|3