องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อพร้อมถังแชมเปญและท่อเทนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 23 มี.ค. 2565 ]25
2 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 ม.ค. 2565 ]64
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2564 ]119
4 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ๋น วงษ์ทอง) หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]115
5 โครงการกด่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายนอัศนัย สุขเกษม)หมู่ที่5 [ 2 มี.ค. 2564 ]105
6 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านท่อสอง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]113
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายเงิน บุญเพ็ง) หมู่ที่ 8 [ 11 ก.พ. 2564 ]109
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยางนายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]112
9 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรีศูนย์ทอดเทคโนนโลยี) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]113
10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มบ้านนางสาวกรรณิการ์วิทยาวานิชหมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]104
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]114
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้า ศพด.๒ [ 22 ก.ย. 2563 ]130
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]105
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]107
15 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายจันทร์ดาว มิทอน)หมู่ ๑๗ บ้านซับแห้ง [ 24 ส.ค. 2563 ]103
16 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]106
17 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]109
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(ข้างฟาร์มไทรงาม) [ 17 ต.ค. 2562 ]111
19 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ [ 23 ก.ย. 2562 ]107
20 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ก่อสร้างระบบประปาฯ บ้านท่าฤทธิ์) [ 13 ก.ย. 2562 ]112
 
หน้า 1|2|3|4