องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
มาตรการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการการเผยแพร่ข้อูลข่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]81
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]75
3 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]78
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]74
5 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]81
6 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]73
7 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]74
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]76