องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศและคำสั่งงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2565 ]2
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]35
3 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]14
4 คำสั่งที่ 337/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]84
5 คำสั่งที่ 378/2564 เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]81
6 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]16
7 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 ก.ย. 2564 ]88
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 พ.ค. 2564 ]1
9 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 26 มี.ค. 2564 ]99
10 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรประจำปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]106
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]109
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]107
13 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]99
14 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 ธ.ค. 2563 ]106
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]107
16 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]110
17 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]111
18 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]105
19 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]99
20 คำสั้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่ง [ 30 ต.ค. 2563 ]103
 
หน้า 1|2