องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศและคำสั่งงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งที่ 337/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]4
2 คำสั่งที่ 378/2564 เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]4
3 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 ก.ย. 2564 ]9
4 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 26 มี.ค. 2564 ]17
5 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรประจำปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]22
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]23
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]23
8 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]19
9 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 ธ.ค. 2563 ]22
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]22
11 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]21
12 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]19
13 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]19
14 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]18
15 คำสั้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่ง [ 30 ต.ค. 2563 ]19
16 ประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 1 ต.ค. 2563 ]20
18 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]22
19 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]21
20 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]21
 
หน้า 1|2