องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่งงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2567 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 28 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม [ 6 ก.พ. 2567 ]2
4 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]12
5 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 31 ต.ค. 2566 ]15
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2566 ]16
7 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 13 ม.ค. 2566 ]7
8 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]38
9 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ต.ค. 2565 ]70
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2565 ]115
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]144
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเลี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]67
13 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวบาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 10 ม.ค. 2565 ]51
14 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]122
15 คำสั่งที่ 337/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]189
16 คำสั่งที่ 378/2564 เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]189
17 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]124
18 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 ก.ย. 2564 ]187
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 พ.ค. 2564 ]101
20 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 26 มี.ค. 2564 ]214
21 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรประจำปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]227
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]235
23 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]226
24 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]210
25 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 ธ.ค. 2563 ]215
26 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]222
27 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]212
28 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]222
29 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]199
30 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]194
31 คำสั้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่ง [ 30 ต.ค. 2563 ]202
32 ประกาศฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]206
33 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 1 ต.ค. 2563 ]189
34 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]235
35 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]200
36 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]195
37 ประกาศเจตจำนงในการลริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]178
38 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]93
39 ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]79
40 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด [ 1 พ.ค. 2563 ]197