องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศและคำสั่งงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปี พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]10
2 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ต.ค. 2565 ]36
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2565 ]75
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]108
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเลี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]38
6 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวบาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 10 ม.ค. 2565 ]13
7 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]85
8 คำสั่งที่ 337/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]149
9 คำสั่งที่ 378/2564 เรื่อง การมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]149
10 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]86
11 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 3 ก.ย. 2564 ]152
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 พ.ค. 2564 ]69
13 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 26 มี.ค. 2564 ]177
14 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรประจำปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]183
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]181
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ธ.ค. 2563 ]181
17 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]175
18 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 30 ธ.ค. 2563 ]185
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ธ.ค. 2563 ]179
20 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]177
 
หน้า 1|2