องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รับข้อมูลข่าวสาร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององคกร
เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๔

 
Saraban_06191203@dla.go.th
(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

เบอร์โทร เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 062-1529541
 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ