องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์
(หาดเล็บยาว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์2
(อบต.วังม่วง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3 (โรงเรียนวัดน้อยฯ)