องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ทำการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลวังม่วง และได้จัดกิจกรรม“MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยการดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ทำการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลวังม่วง และได้จัดกิจกรรม“MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยการดำเนินการขับเคลื่อนผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรวบรวมขยะแยกประเภท ทุกหมู่บ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อเป็นทุนสำรองในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะตำบลวังม่วงต่อไป #เริ่มแล้ว KickOFF #ธนาคารขยะ
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05