องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 1 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุ่นผ


วันที่ 1 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุ่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 , พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) และพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05