องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง"


โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกในการป้องดันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธฺผลมากยิ่งขึ้น ปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดทำบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
2023-05-11
2023-02-10
2023-02-08
2022-11-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21