องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง"


โครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกในการป้องดันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธฺผลมากยิ่งขึ้น ปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดทำบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05