องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับ อำเภอวังม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง พัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง ประมงจังหวัดสระบุ


นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมกับ อำเภอวังม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง พัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง ประมงจังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์อำเภอวังม่วง ท้องถิ่นอำเภอวังม่วง และประชาชน บูรณาการร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรกรมูลค่าสูง ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และมีการให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในหมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ความเห็นที่ประชุม ชาวบ้านได้มีการแสดงความคิดเห็น และมีการเสนอจุดแข็ง และจุดอ่อน ปัญหาที่ได้รับผลกระทบ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำใช้ , สภาพการแห้งแล้วของพื้นที่ , และปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ในพื้นที่ 

ปัญหาต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมแนะแนวทางในการดำเนินการต่อไป

 

2023-05-11
2023-02-10
2023-02-08
2022-11-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21