องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรม “เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาท สระบุรี” วันที่ 29 เมษายน 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดท


จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรม “เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาท สระบุรี”    วันที่ 29 เมษายน 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและกิจกรรม"เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาทสระบุรี " โดยมีนายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสาว นิสา สังข์ศร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เริ่มงานในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ปฐกฐาพิเศษ ทิศทางการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากร : โอกาส และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของชุมชน โดย อธิบดีกรมศิลปากร การเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “พระพุทธบาท สระบุรี : เส้นทางแห่งศรัทธา และวิถีไทย อดีต - ปัจจุบัน”  โดยวิทยากรชื่อดัง  ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ : ผอ.ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่า อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) กรมศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม - ภาษาถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ อาจารย์บุญเลิศ เสนานนท์ : นักวิชาการอิสระ นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษด้านภาษาโบราณ และอาจารย์ภูธร ภูมะธน : นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุ การจัดแสดงนิทรรศการ “มรดกเมืองสระบุรี”  ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทฯ การจำลองมหรสพสมโภชพระพุทธบาท สระบุรี ชุด “ปางเสด็จพุทธสมโภชพระพุทธบาท” (การแสดงโขน) โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณะไก่แก้วการละคร ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07