องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพิทักษ์สิทธิ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประกอบด้วย เป็นเยาวชนสตรีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นําและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3BQX2Umหรือสมัครผ่าน QR-Code และส่งผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งได้ด้วยตนเองที่ กระทรวงการพัดนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่) ชั้น 16 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์หมายเลข 0 2651 6535,0 2651 6541 หรือ 08 9043 4849,09 8919 4156 (ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19