วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๑๕๙ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัฒฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๕๔๗ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัฒฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๕๔๗ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ต.วังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดเทอม ให้โรงเรียน(สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างติดตั้งอุปรณ์ป้องกัน (หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๗๗๕ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง