วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียน(สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หมายเลขทะเบียน ตค ๔๓๐๕ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ดรงงาน (เครื่องเจียไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำ่ว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๑๑๕๙ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง