วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องควบคุมเครื่องเสียง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส่งเสริม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หมายเลขทะเบียน บต ๖๐๗๓ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง