ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี www.wangmuangsao.go.th : 036-730691
 

 
ข้อมูลทั่วไป
 
   
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ผลสรุปแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
บุคลากร อบต.วังม่วง
 
เรือง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เรื่อง นโยบายการกำกับการดูแลองค์กรที่ดี
 พนักงานส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 2562
เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...
กิจกรรมปล่อยปลา
...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...
กิจกรรมสวดมนต
กิจกรรมเปิดงานนวัตวิถีโอท็อปตำบลวังม่วง
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
รณรงค์ขัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียก

หล่งท่องเที่ยวภายในตำบลวังม่วง

น้ำตกป่าลานหินดาด
ทานตะวัน
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ
น้ำตกวังยาง
น้ำตกสวนมะเดื่อ
วิวท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มานะกุลฟาร์ม
หลวงปู่ใหญ่ป่าสักชลสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

...ข่าวประชาสัมพันธ์...
ขับขี่ปลอดภัย
ขับขี่ปลอดภัย
ขับขี่ปลอดภัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

ผลการดำเนินงาน อบต.วังม่วง
การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 การลดขั้นตอนการบริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2563
 แบบประเมินประสิทธิภาพขอ อปท.LPA 2564
ลิงค์หน่วยงานใกล้เคียง
ข้อมูลประชาชน
จดหมายข่าว
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
รายชื่อหมู่บ้านตำบลวังม่วง ๑๗ หมู่บ้าน
 
เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลววังม่วง
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 
Copyright 2015 all rights reserved.
สงวนสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง : 23 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-730691 โทรสาร 036-730691
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง งานประชาสัมพันธ์ : webmaster , ออกแบบเว็บไซต์