ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี www.wangmuangsao.go.th : 036-730691
 

นายมานะชัย สุนันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒ (สายไปทางสันเขื่อน)
ข้อมูลทั่วไป
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561)
เรื่อง เปิดรับลงทะบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
เรื่อง ประกาศแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่อง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร อบต.วังม่วง
   
เรื่อง นโยบายการกำกับการดูแลองค์กรที่ดี
เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
 พนักงานส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน อบต.วังม่วง
 
 งานบุคคล
 งานพัฒนาชุมชน
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานกิจการสภา
   
 แผนอัตรากำลัง
   
 แผนพัฒนาสามปี
   
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     
     
     
       
 การลดขั้นตอนการบริการ
     
     
     
     
     
   
ลิงค์หน่วยงานใกล้เคียง
     
 
 
   
     
     
 
 
ข้อมูลประชาชน
 
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
         
         
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
         
รายชื่อหมู่บ้านตำบลวังม่วง
         
หล่งท่องเที่ยวภายในตำบลวังม่วง
ชมวิวริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๘
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบลวังม่วง
ทุ่งทานตะวัน
ไร่ยานา (ไร่องุ่น)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกแดดเดียว
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๓

...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...

วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
อปพร.ตำบลวังม่วง
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดีในเด็กฯ
โครงการภาคีเครือข่ายคนพิการ
ช่วยเหลือผู้พิการ
โครงการสาทรไทย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
การเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.วังม่วง ๒๕๕๔
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง หลักเกณธ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัตรรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
     
 
Copyright 2015 all rights reserved.
สงวนสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง : 23 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-364311 โทรสาร 036-364018
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง งานประชาสัมพันธ์ : webmaster , ออกแบบเว็บไซต์