ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี www.wangmuangsao.go.th : 036-730691
 

นายมานะชัย สุนันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
ข้อมูลทั่วไป
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2521ถึง2524มาใช้ในการประเมินภาษีฯ
รื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
เรื่อง เปิดรับลงทะบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฯ
เรื่อง ประกาศแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บุคลากร อบต.วังม่วง
 
เรือง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เรื่อง นโยบายการกำกับการดูแลองค์กรที่ดี
 พนักงานส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน 2562
เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ผลการดำเนินงาน อบต.วังม่วง
...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...
กิจกรรมปล่อยปลา
...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...
กิจกรรมสวดมนต
กิจกรรมเปิดงานนวัตวิถีโอท็อปตำบลวังม่วง
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
รณรงค์ขัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียก

หล่งท่องเที่ยวภายในตำบลวังม่วง

น้ำตกป่าลานหินดาด
ทานตะวัน
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ
น้ำตกวังยาง
น้ำตกสวนมะเดื่อ
วิวท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มานะกุลฟาร์ม
หลวงปู่ใหญ่ป่าสักชลสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานบุคคล
 งานพัฒนาชุมชน
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาสามปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 การลดขั้นตอนการบริการ
ลิงค์หน่วยงานใกล้เคียง
ข้อมูลประชาชน
 
จดหมายข่าว
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
รายชื่อหมู่บ้านตำบลวังม่วง ๑๗ หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
   
     

 

 
Copyright 2015 all rights reserved.
สงวนสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง : 23 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-364311 โทรสาร 036-364018
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง งานประชาสัมพันธ์ : webmaster , ออกแบบเว็บไซต์