ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี www.wangmuangsao.go.th : 036-730691
 

นายมานะชัย สุนันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (สายกลุ่มบ้าน ๘ หลัง)
เรื่อง ประกาศาชื่อผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านนายจำลอง ในมูล)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(สายบ้านนายบุญเรือง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (ไปทางหมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (ไปทางหมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวงหรือถนนอื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
   
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
สภาพทั่วไป
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
สภาพทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ด้านการบริการพื้นฐาน
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙
พาณิชยกรรม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำนาจหน้าที่
เรื่อง ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โครงสร้างองค์กร
เรื่อง ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน "โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ฯ
นโยบายการบริหารงาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๕๘
บุคลากร อบต.วังม่วง
   
 คณะผู้บริหาร
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 พนักงานส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
   
   
ผลการดำเนินงาน อบต.วังม่วง
รายชื่อหมู่บ้าน ตำบลวังม่วง
   
 งานบุคคล
หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
   
 งานพัฒนาชุมชน
หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
   
 งานแผนและนโยบาย
หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง
     
 งานข้อบัญญัติ
หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ
     
หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
     
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด
     
 งานกิจการสภา
หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง
     
 แผนอัตรากำลัง
หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว
     
 แผนพัฒนาสามปี
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน
     
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
     
หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
     
หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
     
 การลดขั้นตอนการบริการ
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา
     
ลิงค์หน่วยงานใกล้เคียง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง
     
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒
     
หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง
     
         
         
         
         
ข้อมูลประชาชน
         
         
         
         
 
         
จดหมายข่าว
         
         
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
         
หล่งท่องเที่ยวภายในตำบลวังม่วง
น้ำตำป่าลานหินดาด
น้ำตกสวนมะเดื่อ
ชมวิวริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๘
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบลวังม่วง
ทุ่งทานตะวัน
ไร่ยานา (ไร่องุ่น)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกแดดเดียว
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๓

...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...

วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
อปพร.ตำบลวังม่วง
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดีในเด็กฯ
โครงการภาคีเครือข่ายคนพิการ
ช่วยเหลือผู้พิการ
โครงการสาทรไทย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
การเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.วังม่วง ๒๕๕๔
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง หลักเกณธ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัตรรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
     
 
Copyright 2015 all rights reserved.
สงวนสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง : 23 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-364311 โทรสาร 036-364018
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง งานประชาสัมพันธ์ : webmaster , ออกแบบเว็บไซต์