ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี www.wangmuangsao.go.th : 036-730691
 

นายมานะชัย สุนันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒ (สายไปทางสันเขื่อน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(สายแยกหนองตาห้อย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านนายสนธยาถึงสันเขื่อน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(สายบ้านนางสุมารี อินทะสร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (สายบ้านมอดินแดงไปสายบ้านหนองบอน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (สายบ้านโป่งเก้งไปกลุ่มบ้านนายแผน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม(สายวังม่วงเก่า)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดงฯ,หมู่ที่ ๑๕ และโครงการขยายท่อเมนประปาฯ หมู่ที่ ๔ฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายภายในหมู่บ้าน)และก่อสร้างถนนลูกรังทับแน่น หมู่ที่ ๙ ฯ
ข้อมูลทั่วไป
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
สภาพทั่วไป
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
สภาพทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษ๊ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
ด้านการบริการพื้นฐาน
เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน
พาณิชยกรรม
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อำนาจหน้าที่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โครงสร้างองค์กร
เรื่อง ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
นโยบายการบริหารงาน
เรื่อง ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน "โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ฯ
บุคลากร อบต.วังม่วง
   
เรื่อง นโยบายการกำกับการดูแลองค์กรที่ดี
เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
 พนักงานส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน อบต.วังม่วง
รายชื่อหมู่บ้าน ตำบลวังม่วง
 งานบุคคล
หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
 งานพัฒนาชุมชน
หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
 งานแผนและนโยบาย
หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง
 งานข้อบัญญัติ
หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ
หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด
 งานกิจการสภา
หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง
 แผนอัตรากำลัง
หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว
 แผนพัฒนาสามปี
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
 
 การลดขั้นตอนการบริการ
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา
 
 แผ่นพับการสร้างความโป่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง
 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒
 
ลิงค์หน่วยงานใกล้เคียง
หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง
 
 
   
     
 
 
 
ข้อมูลประชาชน
 
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
         
         
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
         
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
         
หล่งท่องเที่ยวภายในตำบลวังม่วง
ชมวิวริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๘
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในตำบลวังม่วง
ทุ่งทานตะวัน
ไร่ยานา (ไร่องุ่น)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกแดดเดียว
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๓

...กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง...

วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
อปพร.ตำบลวังม่วง
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดีในเด็กฯ
โครงการภาคีเครือข่ายคนพิการ
ช่วยเหลือผู้พิการ
โครงการสาทรไทย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
การเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.วังม่วง ๒๕๕๔
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง หลักเกณธ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัตรรับเลือกตั้งฯ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
     
 
Copyright 2015 all rights reserved.
สงวนสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง : 23 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-364311 โทรสาร 036-364018
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง งานประชาสัมพันธ์ : webmaster , ออกแบบเว็บไซต์