ประกาศสอบราคา
   
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านท่อ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านนางไพรัตน์ ศรีวารี) หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากโรงเรียนสวนมะเดื่อบ้านนางอารี หยั่งถึง หมู่ที่ ๑๑
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (สายกลุ่มบ้านนายสมบูรณ์ ถึงบ้านนางศรีไพร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา(สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายกลุ่มบ้านนายอุโลก กลิ่นขจร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายดอกรัก หงษ์สุวรรณ์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง(กลุ่มบ้านนางมณีจันทร์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านสายสนั่น กลิ่นขจร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(สายหนองตาห้อยถึงกลุ่มบ้านนายมงคล)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายกลุ่มบ้านนางหนู ยอดมณี หมู่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง(บ้านนายปุ่น จันทร์เกิด)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๓ 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนางท่องแผ่ สง่าฤทธิ์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเล็บยาว
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนางละออง หยั่งถึง หมู่ที่ ๑๗
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์(กลุ่มบ้านนางผิ่น วงษ์ทอง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม สายหน้าสำนักงาน อบต.วังม่วง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ(กลุ่มบ้านนายแป้ว กรองแก้ว)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายแป๋ว กรองแก้ว)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (สายกลุ่มบ้านนายวิเชียร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(สายทางเข้าฝายโปร่งกระเพราะ๒)
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฯ
รื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว(กลุ่มบ้านนางจันลา วงษ์ทอง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง(ปากทางบ้านท่าฤทธิ์ถึงบ้านป่าลานหินดาด)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนางเขียง แก้วกลิ่น หมู่ที่ ๑๐
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ อบต.วังม่วง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง (ปากทางเข้าวัดคลองกระทิง)
รื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม (สายวังม่วงเก่า)
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุขใจ ถึงบ้านนางศศิประภา ท่าเลิศ พร้อมวางท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๖
เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(ข้างฟาร์มไทรงาม)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(ข้างฟาร์มไทรงาน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ก่อสร้างระบบประปาฯ บ้านท่าฤทธิ์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ ๑ (บ้านท่าฤทธิ์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (กลุ่มข้างหมู่บ้าน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังแชมป์เปญพร้อมระบบประปา กลุ่มบ้านนายหวัน พันธุ์สุ ฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์(กลุ่มบ้านนายเหลือ ปราการ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(ข้างฟาร์มไทรงาม)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(กลุ่มบ้านนายฉวีถึงบ้านนายจำนงค์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาโดยวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ(กลุ่มบ้านผู้ใหม่ถึงสามแยก)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขายเขตประปาโดยวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนางสะอึ้ง แก้วมณี)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รื่อง ดำเนินโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง(กลุ่มบ้านนางกำไง ใจไว)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง(กลุ่มบ้านนางกำไง ใจไว)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการค่าประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดใหญ่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.จำนวน ๑ ตู้
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง(สายหมู่๑๒ไปทางหมู่๖)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ(สายบ้านนายเพลิน แสงแก้ว)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว(สายบ้านนายสุวิทย์ ท่าช่วย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง(กลุ่มบ้านนางกำไง ใจไว)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(สายท่อสองไปหมู่๙)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ(สายบ้านลุงหนู)
รื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(สายอิงดย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(เส้นบ้านนางทวายถึงบ้านนางบุญนางบุญธรรม)
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว(สายบ้านนายสุวิทย์ ท่าช่วย)
เรื่อง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว(สายบ้านนายสุวิทย์ ท่าช่วย)
เรื่อง เผยแพร่แพนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศราคากลางดครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง(กลุ่มบ้านนางอรพิน)
เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลๆ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ
เรื่อง ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลฯ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.๓ฯ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสุขาขยายห้องน้ำคนพิการฯ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด ๒๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด ๒๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ฯ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่่อหนึ่ง(สายบ้านทองหยิบ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ศพด.๓)ฯ
เรื่อง ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ศพด.๓)ฯ
เรือง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายเสนาะ ลพนิกร)
เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายเสนาะ ลพนิกร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายเสนาะ ลพนิกร)
รื่อง ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายเสนาะ ลพนิกร)
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์)
รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(สามแยกหนองตาห้อย)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒ (สายไปทางสันเขื่อน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(สายบ้านนางสุมารี อินทะสร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (สายบ้านมอดินแดงไปสายบ้านหนองบอน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (สายบ้านโป่งเก้งไปกลุ่มบ้านนายแผน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม(สายวังม่วงเก่า)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดงฯ,หมู่ที่ ๑๕ และโครงการขยายท่อเมนประปาฯ หมู่ที่ ๔ฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายภายในหมู่บ้าน)และก่อสร้างถนนลูกรังทับแน่น หมู่ที่ ๙ ฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๑๑,หมู่ที่ ๑๖,หมู่ที่ ๑๗,หมู่ที่ ๗
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการทาสีและติดตาข่ายกันนกรอบตึกสำนักงาน อบต.วังม่วง 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ไปทางหมู่ที่ ๖
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน หมู่ ๖ ป่าลาน,หมู่ ๘ นหาดเล็บยาว,หมู่ ๑๑ สวนมะเดื่อ หมู่ ๑๗ ซับแห้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว,หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง,หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมเปิดเทอม)ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว ๒
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว ๒ 
รื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั่งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง กลุ่มบ้านนายสนธยา เม่นทอง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(นายคำภีร์ ชื่นจิตร)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด(กลุ่มสายใหม่)
เรื่อง ประกาศราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านสายใหม่)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายคัมภีร์ ชื่นจิตร)
เรื่อง ประกาศราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านนายสมหมาย สารีคำ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา(กลุ่มบ้านผู้ใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ(กลุ่มบ้านนายคล้ำ มีฤาษี)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนายทองแดง โลหะชาติ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ(กลุ่มบ้านคล้ำ มีฤาษี)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนายทองแดง โลหะชาติ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (สายภายในหมู่บ้าน)
เรื่อง ประกาศสอบราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (สายภายในหมู่บ้าน)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(สายฟาร์มหมูคมกรีช)
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง(สายบ้านนางมะลิ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(สายฟาร์มหมูคมกริช)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (สายบ้านนางมะลิ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาวฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาวฯ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ (เส้นบ้านนายสนั่น แปแพ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ (เส้นบ้านนายสนั่น แปแพ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (สายบ้านดอกโสน ใจกล้า)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(กลุ่มบ้านนายเที่ยง ศรีภูมิ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง (สายบ้านนายปุ่น จันทร์เกิด)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง(สายบ้านนายพิพัฒน์ บุปผา)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง(สายบ้านนายพิพัฒน์ บุปผา)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง (สายบ้านนายปุ่น จันทร์เกิด)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม (สายหมู่ ๕ - หมู่ที่ ๖)
เรื่อง ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม (สายหมู่ ๕ - หมู่ที่ ๖)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู๋ที่ ๓ บ้านวังยาง (สายกลุ่มบ้าน ๘ หลัง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญพร้อมขยายเขต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนายเสวย)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (กลุ่มบ้านนายราชา ทรัพย์ประเสริฐ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญพร้อมขยายเขต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(กลุ่มบ้านนายเสวย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (กลุ่มบ้านนายราชา ทรัพย์ประเสริฐ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (สายกลุ่มบ้าน ๘ หลัง)
เรื่อง ประกาศาชื่อผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านนายจำลอง ในมูล)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ(สายบ้านนายบุญเรือง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (ไปทางหมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (ไปทางหมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวงหรือถนนอื่นๆ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร , โต๊ะทำงานแบบเหล็ก , โต๊ะทำงานแบบไม้
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านนายจำลอง ใจมูล)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ (สายบ้านนายบุญเรือง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ (สายบ้านนายแดง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ (สายบ้านนางแดง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (สายอนามัยไปทางถนนสายอิงดอย)
เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง (สายอนามัยไปทางถนนสายอิงดอย) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง(สายบ้านนายสมาน บุญมี ไปทางบ้านนางอรพิน เพชรมณี)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง (สายบ้านนายสมาน บุญมี ไปทางบ้านนางอรพิน เพชรมณี)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (สายบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายเล็ก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายเล็ก)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาดื้มได้และอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาดื้มได้และอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราขรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (สายฟาร์มหมูคมกริช)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (สายฟาร์มหมูคมกริช)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (เส้นหนองสะแก)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ๋อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิงฯ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด (เส้นหนองสะแก)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ๋อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง บ้านนายพิพัฒน์ บุปผา ถึงบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์ขอม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (สายบ้านนางแก้ว วงษ์สา)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม (สายกลุ่มบ้านนายพิม เนียมพึง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (อาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองไทร)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (สายกลุ่มบ้านผู้ช่วยประหยัด)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสายดวงโคมแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๘ หมู่ ๑๒
เเรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๙
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนางหนูแดง ลือเนตร)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายบัว วงษ์คำหาร)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายประยูร พุ่มพวง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๓ (กลุ่มบ้านนายค้ำถึงบ้านนางคำ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ (สายบ้านนายปึ้ง หยั่งถึง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ออกทางหมู่ที่ ๙
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ (สายบ้านนายปึ้ง หยั่งถึง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อไปทางหมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑๒
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง (สายบ้านนายเหลี่ยม อ่อนน้อม)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ (กลุ่มบ้านนายเสน่ห์ เอี่ยมสุดใจ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนางหนู ลือเนตร)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สำอาง ช่วยสัตว์)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (กลุ่มหลังวัดวังยาง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ (ภายในหมู่บ้าน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (กลุ่มหลังโรงเรียนวังยาง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะท่อลอดขยายเขตท่อเมนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านนายประยูร พุ่มพวง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายบัว วงษ์คำหาญ) 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านซอยข้างวัด)
รื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (กลุ่มบ้านหมดเต่า)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมรั้วที่ทำการ อบต.วังม่วง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ไอซีที
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดดินคลองส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๖บ้านป่าลานหินดาด(ครั้งที่๒)
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๖บ้านป่าลานหินดาด(ครั้งที่๒)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมรั้วที่ทำการ อบต.วังม่วง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ไอซีที
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดดินคลองส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหาดเล็บยาว๒
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๖บ้านป่าลานหินดาด(ครั้งที่๒)
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๖บ้านป่าลานหินดาด(ครั้งที่๒)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโป่งเก้ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม (บ้านงิ้วงาม)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง(กลุ่มบ้านวังยาง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายขุดลอกสระเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว (ศูนย์เด็กเล็กหาดเล็บยาว)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านซับกระทิง (กลุ่มบ้านป้าจ่าง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านนายบัว วงษ์คำหาญ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงกาเจาะท่อเทนประปาโดยการวางท่อเมนใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ (ภายในหมู่บ้าน)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ (กลุ่มบ้านซอยข้างวัด)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเทนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหาดเล็บยาว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง การกำหนดเกษฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาโดยวางท่อเมนใหม่ หมู่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านนางแป้น บรรจง)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง(สายบ้านนายวิชัย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านซับแห้ง(สายบ้านนายวิชัย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมไหล่ถนน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ 
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ(สายบ้านเสน่ห์ เอี่ยมสุดใจ)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ(สายบ้านเสน่ห์ เอี่ยมสุดใจ)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านนางแป้น บรรจง)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน(สายบ้านนางแป้น บรรจง)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง ๒ ชั้น หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (สายบ้านครูทัย)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง ๒ ชั้น หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่อหนึ่ง (สายบ้านครูทัย)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองกระทิง
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น หมู่ท ๒ บ้านมอดินแดง
เรื่อง ประกาศสอบราคากลางโครงการก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง