งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
   
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เชิญฟังหารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
 
 
 
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก