งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
   
ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี 2563
แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญสมัยที่ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3
เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เชิญฟังหารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
   
   
   
   
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก