คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (One Stop Service)  
ค่ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (One Stop Service)  
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริการบริหารส่วนตำบลวังม่วง (One Stop Service)  
     
     
     
     
   
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก