งานบุคคล  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 
   
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วตำบลวังมวง
เจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั่นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก