เรื่อง มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงกำกับดูแลการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงปฏิบัติราชการแทน  
     
     
     
     
     
   
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก