วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านท่อสอง) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา(จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรีถึงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี)หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายอัศนัย สุขเกษม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ๋น วงษ์ทอง) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุศึกษาสื่อการเรียนการสอน(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายมานพ อินทร์วงษ์) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบ้านนางกำไร ใจไว) หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง