ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับสู่หน้าหลัก