งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
   
เรื่อง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562
เรื่อง ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562
เรื่อง ประกาศให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562
เรื่อง ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
   
   
   
   
   
   

 

กลับสู่หน้าหลัก