องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 7 เมษายน 2564ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง


วันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประชุมรับทราบรายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) และดำเนินการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน (แผนพัฒนาสุขภาพตำบล) ประจำปี 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินด้านการจัดการสุขภาพของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

2021-04-12
2021-04-11
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-06
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-05
2021-04-02