เรื่อง เปิดรับฟังความคิดเห็นทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  
     
     
     
     
     
     
   
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก